Právě se nacházíte: Firemní vzdělávání

Nové trendy ve vzdělávání manažerů

Po dlouhou dobu se od středního a top managementu očekávalo dokonalé uplatňování specifických dovedností. Co musí umět úspěšný manažer? Vést pracovní skupiny, delegovat úkoly a povinnosti, stimulovat podřízené pracovníky, efektivně řídit přijímací pohovor či pracovní porady... Výčet by mohl pokračovat, kdyby nebyl zavádějící.


Proč nový trend?

Přístup ke vzdělávání manažerů se změnil. Nikoli samoúčelně, ale na základě dlouhodobých praktických zkušeností
odborníků, kteří se touto problematikou zabývají. Lze prokázat přímou souvislost mezi výkonností i spokojeností podřízených
pracovníků a mezi dovednostmi manažerů, které ovšem nemají základ v profesní či technické odbornosti.
Podstatou plného rozvoje manažerského potenciálu je psychosociální výcvik, který je třeba realizovat v jednotlivých
krocích, které na sebe optimálně navazují. Bez psychologického a sociálního základu nemůže být totiž žádný podobný
program skutečně přínosný a plně uplatnitelný v praxi.
Sociální kompetence si však neosvojíte sami od sebe.


Krok za krokem

Úspěch nespočívá v jedné velké manažerské dovednosti, kterou lze předat jako balíček splněných přání. V navazujících krocích nejprve podpoříme vaše sebeuvědomění, protože když nechápete sebe, nemůžete pochopit druhé. Porozumíte lépe svému vlivu na ostatní. (Pozn.: Program Sebepoznání - Bezpečný kout realizujeme také zvlášť na principu samostatných a diskrétních konzultací, poradenství a diagnostiky s maximálním důrazem na individuálnost.)
Na tomto základě můžeme spolehlivě podpořit vaše další schopnosti. K těm patří následující rozvoj sebeotevření ve vzta­zích k druhým lidem s možností korekce názorů a percepce sebe sama i druhých lidí. Součástí je také práce s negativními náladami ve skupině a odstraňování napětí.
V dalších krocích podpoříme vaše hodnocení a úpravu stávajících interpersonálních vztahů a rozvoj vašich komunikačních dovedností.
Komunikační dovednosti zahrnují mj. aktivní naslouchání a adekvátní reagování, porozumění nonverbálním informacím, schopnost vhledu a vyhýbání se nejasnostem v komunikaci. Naučíme vás také průběžně prověřovat svůj interpersonální styl v interakci s druhými lidmi. Víte, jaké manažery podřízení více přijímají a podporují? Rádi vám to objasníme.


Co umíte lépe?

Co jste udělali a řekli, to můžete příště udělat a říct ještě lépe. Program rozvoje sociálních a interpersonálních manažerských dovedností je možno koncipovat podle vašich cílů a konkrétní potřeby. Širší báze sociální kompetence je však přímým východiskem pro trénink dalších specifických dovedností, které jsou nezbytné pro výkon manažerské profese.
Program poskytuje účastníkům okamžitou zpětnou vazbu, analýzu percepčních a komunikačních chyb a teoretická i praktická východiska jejich odstranění. Užité metody zahrnují přednášky, workshopy, diskuse, modelové situace a sebezkušenost-ní techniky. Programy se realizují ve třech dvoudenních vzdělávacích modulech v maximálním odstupu jednoho měsíce. Klademe tak důraz na provázanost, inten­zivní zaměření a efektivitu naší i vaší práce. I to, co jste neudělali a neřekli, má na vaše pracovníky přímý vliv.


Žádoucí efekt

Sociální kompetence, interpersonální citlivost a přiměřená komunikační otevřenost bezprostředně ovlivňují výkon a úspěchy manažerů. Aby manažer skutečně přinesl podniku či firmě žádoucí efekt a rozvinul celý svůj potenciál, musí na sobě neustále pracovat. Žádné dovednosti nejsou konstantní, ale každá dovednost usnadňuje práci a přispívá ke konstantně kvalitnímu výkonu. Získávání těchto dovedností není ztrátou času, ale naopak čas šetří.
Úspěšné firmy proto vycházejí ze stanovení skutečných požadavků na zvýšení či doplnění kvalifikace manažerů a na základě těchto požadavků zajišťují jejich odborné vzdělávání. Stanovení kvalifikačních požadavků a analýza rezerv je ovšem přirozenou součástí našeho programu. Přeneste část svých starostí na nás, rádi je za vás vyřešíme. Šetříme vaše síly a váš čas.


Argumenty?

Argumentování není přesvědčování, ale usměrňování a ovlivňování partnera či klienta v dlouhodobější perspektivě. Nechceme vás přesvědčovat. Jde nám o vaši dlouhodobější perspektivu. Neobávejte se nás kontaktovat.


Víme, o čem mluvíte. Schopnost naslouchat je nejdůležitější, ale ze strany manažerů nejpodceňovanější komunikační dovedností. Jak jste na tom Vy? Naslouchejte odborníkům.
 
 

 
Úvod  |  Kontakt  |  
Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů